Referat af menighedsrådsmøde torsdag den 16. sept. 2021 kl. 19.45 i præstegården

Tilstede: Niels Erik Andersen, Linda Morgan-Fisher, Anne-Marie Skriver, Ingelise Slente, Lisbeth Hansen, Steen Henriksen, Jeppe Sørensen, Marianne Olsen, Ole Olsen.

Suppleant Tine Sejr-Larsen var til stede.

Dagsorden:

 1. Godkendelse/underskrift af sidste referat og godkendelse af dagsorden til dagens møde.
  Begge godkendt.
 2. Orienteringspunkter,
  • Der har været afholdt møde vedr. opstilling/valg til provsti-og stiftsudvalg, hvortil vi opstillede Steen Henriksen igen, og han er valgt, da der ikke kom andre lister.
  • Peter Okholm, fra Okholm Lightning har været på besøg i kirken for at se på udfordringen omkring belysning i Tingsted kirke. Vi afventer hans forslag.
  • Renovering af knæfald er udskudt til efter høstgudstjeneste.
  • Landmåler kommer og opmåler skel mod vest i uge 38/39.
  • De nye konfirmandhold er påbegyndt undervisning. Ca. 40-50 tilmeldte.
 3. Opdaterede takster fra provstiet orienteres/drøftes.
  Punkt tages op til næste møde.
 4. Evt. indkøb af nyt og sikret nøgleskab til kirkenøgler.
  Menighedsrådet besluttede, at flere tilbud skal indhentes.
 5. Evt. indkøb af abonnement på Folketidende til præsteembedet. Årligt 3829 kr.
  Drøftet, men ikke vedtaget.
 6. Drøftelse og evt. vedtagelse af personalepolitik.
  Drøftet i menighedsrådet og vil nu blive drøftet med personalet.
  Endelig godkendelse ved næste møde.
 7. Kirkelige aktiviteter i kommende sæson.
 8. november konfirmandgudstjeneste
  Minikonfirmander starter op efter efterårsferien.
 9. Evt.

Næste møde 12 oktober 2021
23 november juleafslutning i præstegården.