Referat af menighedsrådsmøde afholdt tirsdag den 19.maj 2021

Tilstede: Jeppe Sørensen, Erik Kjørup Andersen, Steen Henriksen, Ole Olsen, Niels Erik Andersen, Linda Morgan-Fisher, Anne-Marie Skriver, Lisbeth Hansen, Ingelise Slente

Referent: Anne-Marie Skriver

Mødets dagsorden:

 1. Orienteringspunkter, herunder evt. afledte konsekvenser af synet.
  Der er født 29 børn i sognet og kun 11 er døbt, ifølge sogn.dk
  Der bør sendes brev til medlemmer af folkekirken om muligheder for dåb. Sekretær og præst tager action. Evt. ved særligt brev om ”tumlingedåb”
  Der er planlagt 12 dåb i de kommende måneder.
 2. Konfirmering af ansættelse af gravermedhjælper.
  Anna-Teresia Knudsen er ansat som gravermedhjælper.
 3. Indkøb af elektrisk hækklipper, buskrydder og batteri.
  Godkendt af menighedsrådet.
 4. Fremtidig placering af gravsten fra hjemfaldne gravsteder – lapidarium.
  Punktet bliver drøftet næste gang.
 5. Genoptagelse af arbejde med forbedring af belysning i kirken.
  Lysarkitekt skal kontaktes. Research og projektering af belysning igangsættes.
 6. Genanskaffelse af ituslået lampe i våbenhuset.
  Formand har kontaktet Idestrup el, som leverer og opsætter ny lampe.
 7. Iværksættelse af renoveringen af knæfaldet.
  Renovering af knæfald m.v. igangsættes. Kortæppe og design af dette besluttes i fase 2.
 8. Øget webtilgængelighed (for at alle, f.eks. med synsnedsættelse, kan tilgå hjemmesiden).
  Undersøges nærmere.
 9. Skitse over gudstjenester og andre kirkelige aktiviteter i sommerperioden.
  16-6 sommer fællessang, som tænkes forsat som aktivitet løbende hen over året.
  18-7 Gudstjeneste og kaffe i præstegårdshaven.
  Kirkekaffe koordineres mellem Lisbeth og Jeppe.
  Fra august starter koraktivitet op igen.
  Efteråret. Konfirmandgudstjeneste med spisning.
  Babysalmesang i efteråret.
  Minikonfirmander opstartes fra efter efterårsferien.
  Foredrag for konfirmand og forældre planlægges.

Fremover forelægges aktiviteter for rådet før offentliggørelse.

 1. Hesteholdet på præstegårdsjorden.
  Præsten ønsker en pony mere på ejendommen. Dette blev godkendt og tillæg til nuværende kontrakt udarbejdes.
 2. Budget 2022. Ønsker/omprioriteringer. Færdigbehandles på junimødet.
  Drøftes ved næste møde.
 3. Junimødet fremmes en dag til onsdag den 9. juni.
  De tre stedfortrædere kan her indbydes til introduktion til menighedsrådet og underskrivelse af menighedsrådserklæringen.
 4. Fastsættelse af møder i næste halvår.
 5. august kl. 19:00
 6. september kl. 19:00
 7. oktober kl. 19:00
 8. november kl. 19:00
 9. december kl. 19:00
 10. Deltagelse i årsmødet i menighedsrådsforeningen. Lokalgeneralforsamling den 2. juni.
  Niels Erik Andersen blev foreslået som delegeret til årsmøde.
 11. Kirkekalkning efter regning
  Kirkekalkning efter regning vedtaget på mødet 20. april. Bilag godkendelse fra provsten
  Se bilag
 12. Eventuelt.